Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/825 av 17. mars om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/825 of 17 March 2022 amending Annex II to Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2023)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/825endrer forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer ved å erstatte vedlegg II med en oppdatert liste over aktivstoff/produkttype-kombinasjoner. Enkelte kombinasjoner er fjernet fordi de ikke lenger støttes av søkeren, enkelte er godkjent eller avslått og for enkelte er aktivstoffets identitet omdefinert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 17. mars 2022 og ble publisert i OJ 30. mai 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.03.2022
Anvendelsesdato i EU
19.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2022
Anvendes fra i Norge
09.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0825
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro