Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter som er omfattet av Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 of 4 August 2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
Gjennom artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012 gis Kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige stoffvurderingsprogrammet etablerte en liste over aktive stoffer som skulle vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Siden direktiv 98/8/EF er opphevet må disse reglene videreføres og tilpasses den nye biocidforordningen (528/2012) for videre å følge opp stoffvurderingsprogrammet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet for vurdering av aktive stoffer (med endringer) blir derfor erstattet av forordning (EU) nr. 1062/2014. Forordning (EU) nr. 1062/2014 sørger for at aktive stoffer som blir omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012, men som ikke var omfattet av biociddirektivet 98/8/EF kommer inn i stoffvurderingsprogrammet med frister for levering av disse søknadene. Dette gjelder blant annet stoffer som produseres på bruksstedet (in-situ genererte stoffer). Forordningen setter også nye frister for landene til å levere sine evalueringer av søknadene de allerede har mottatt under direktiv 98/8/EF. Dette for å holde fristen for hele stoffvurderingsprogrammet som nå er utvidet til 2024. Forordningen skal også sikre at eventuelle nanomaterialer av aktive stoffer meldes inn og at stoffvurderingsprogrammet videreføres i overenstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1062/2014 skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1062/2014 er vurdert til ikke å innebære noen utvidet overføring av myndighet enn det som følger av tidligere rettsakter knyttet til biocider.

Status
Rettsakten ble vedtatt 4. august 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, herunder deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, inkludert aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.08.2014
Anvendelsesdato i EU
30.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2015
Anvendes fra i Norge
22.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro