Arbeidstakerers bruk av personlig verneutstyr

Tittel

Rådsdirektiv 89/656/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av personlig verneutstyr i arbeidet (tredje særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF

Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet. norsk utgave)

Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre et bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I henhold til nevnte artikkel skal slike direktiver unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter.

Kommisjonens melding om dens program for sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen fastsetter at det skal vedtas et direktiv om bruk av personlig verneutstyr i arbeidet.

Rådet merket seg i sin resolusjon av 21. desember 1987 om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen at Kommisjonen i nær fremtid hadde til hensikt å fremlegge for Rådet minimumskrav til tilrettelegging av arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse er det helt nødvendig å overholde de minimumskrav som skal sikre bedre sikkerhet og helse for brukerne av personlig verneutstyr.

Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen . Bestemmelsene i nevnte direktiv gjelder derfor fullt ut for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med forbehold for strengere og/ eller mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv.

Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon.

Felles vernetiltak skal prioriteres fremfor individuelt verneutstyr. Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for sikkerhetsutstyr og til å treffe sikkerhetstiltak.

De krav som er fastlagt i dette direktiv skal ikke medføre endring av personlig verneutstyr når verneutstyrets utforming og produksjon er i samsvar med Felleskapets direktiver om sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Det bør fastsettes retningslinjer som medlemsstatene kan bruke ved fastsettelse av generelle regler for bruk av individuelt verneutstyr.

I henhold til vedtak 74/325/EØF, sist endret ved tiltredelsesakten av 1985, skal Kommisjonen rådspø rre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen, med sikte på å utarbeide forslag på dette området

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.1989
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1992
Anvendelsesdato i EU
31.12.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet