Arbeidstakerers manuelle håndtering av tunge gjenstander

Tittel

Rådsdirektiv 90/269/EØF av 29. mai 1990 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med manuell håndtering av tunge gjenstander som særlig kan føre til ryggskader hos arbeidstakerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF

Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I henhold til denne artikkel skal direktivene unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter.

Kommisjonens melding om dens program for sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen fastsetter at det skal vedtas direktiver som skal sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse.

Rådet merket seg i sin resolusjon av 21. desember 1987 om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen at Kommisjonen i nær fremtid hadde til hensikt å fremlegge for Rådet et direktiv om vern mot skader som kan oppstå ved manuell håndtering av tunge gjenstander.

For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse er det helt nødvendig å overholde de minimumskrav som skal sikre en høyere standard for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Bestemmelsene i nevnte direktiv får derfor fullt ut anvendelse når det gjelder manuell håndtering av tunge gjenstander som særlig kan føre til ryggskader hos arbeidstakerne, med forbehold for strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv.

Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon.

I henhold til vedtak 74/325/EØF skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved utarbeidelse av forslag på dette området

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.05.1990
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1992
Anvendelsesdato i EU
31.12.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet