Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/459 av 19. mars 2015 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på arbeidsmarkedet fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/459 of 19 March 2015 specifying the technical characteristics of the 2016 ad hoc module on young people on the labour market provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordningen er inntatt i vedlegg XXI om statistikk i EØS-avtalen. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye gjennomføringsforordningen er å etablere sammenlignbar statistikk om ungdoms inntreden i arbeidsmarkedet. Dataene vil bli benyttet i forbindelse med oppfølgingen av ulike europeiske politiske initiativer knyttet til utdanning og sysselsetting av unge mennesker. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor SSBs alminnelige budsjett.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.03.2015
Anvendelsesdato i EU
09.04.2015

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0459
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro