Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om etablering av listen over aromastoffer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 og om inkludering av denne i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF

Commission Implementing Regulation (EU) No 872/2012 of 1 October 2012 adopting the list of flavouring substances provided for by Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council, introducing it in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 1565/2000 and Commission Decision 1999/217/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1334/2008 (aromaforordningen) ved at den innfører en ny EU-liste (i.e. unionsliste) over godkjente aromastoffer som kan anvendes i matvarer. Næringsmiddelindustrien vil i fremtiden bare kunne bruke de aromastoffene som forekommer på denne listen (også kalt en "positivliste"), som vil gjelde fra 22. april 2013. Aromastoffer som ikke står på denne listen, vil bli forbudt etter en utfasningsperiode på 18 måneder (det vil si etter 22. oktober 2014).

Formålet med forordningen er å sikre at aromastoffer skal være helsemessig trygge i bruk (ved at de er risikovurdert og godkjent) og forhindre villedning av forbrukerne. Forordning (EF) nr. 2232/96 har gitt de nødvendige betingelsene for å etablere en unionsliste over godkjente aromastoffer. Stoffene ble først samlet i et register, jf. kommisjonsvedtak 1999/217/EF. Aromastoffene i registeret ble deretter oversendt til EUs vitenskapskomité (EFSA) for evaluering. Det har pågått et evalueringsprogram i EFSA siden 2000, jf. forordning (EF) nr. 1565/2000, og arbeidet er nå i sluttfasen.

Rettsakten definerer:
(a) aromastoffer som er evaluert og godkjent (ca. 2100 stk.) eller
(b) aromastoffer under fortsatt evaluering, der risikovurdering ikke er helt ferdig (ca. 400 stk.); disse har fått fotnoter som angir tidspunkt for innsending av tilleggsopplysninger som er etterspurt av EFSA for å kunne ferdigstille risikovurdering. For noen stoffer er tidsfristen i slutten av 2012, for andre innen juni 2013 eller desember 2013. Nye stoffer vil fortløpende kunne bli innlemmet på unionslisten ifølge en søknads- og godkjenningsprosedyre i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1331/2008 og forordning (EU) nr. 234/2011. Helt bestemte betingelser knyttes til forbindelsene isomerer (kjemiske forbindelser som er strukturelt forskjellig, men har lik molekylær formel). Spesifikasjonene skal angi type isomer og kun den som er angitt er godkjent. Andre isomerer må godkjennes separat.

Aromastoffer som er under vurdering kan, i påvente av inkludering eller fjerning fra unionslisten, markedsføres og brukes på samme måte som fullstendig evaluerte og godkjente substanser, jf. artikkel 4 i forordningen.

En database er opprettet, hvor forbrukere, næringsvirksomheter og nasjonale tilsynsmyndigheter lett kan finne ut hvilke aromastoffer som er tillatt i næringsmidler.

Fortalen og Tabell 1 i rettsakten beskriver forhold som angår bruksbetingelser for 11 av de totalt 2543 stoffene på unionslisten: koffein, teobromin, ammoniumklorid, D-kamfer, kininhydroklorid, kininsulfat, kininmonohydroklorid-dihydrat, glycyrrhizinsyre, rebaudiosid A (steviolglykosid fra planten Stevia Rebaudiana).

Rettsakten gir grunnlag for et nasjonalt handlingsrom for mer restriktiv regulering av aromastoffer benyttet i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede næringsmidler basert på kornprodukter og "babymat" til spedbarn og småbarn, samt næringsmidler til særlig medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn - referert i direktiv nr. 2009/39 til særlig ernæring ("særnær"), jf. fortalepunkt 27 og artikkel 9.

Unionslisten for aromastoffer er et resultat av EFSAs grundige risikovurderinger. Aromastoffene som fortsatt er under evaluering, er allerede på markedet i samsvar med Kommisjonens vedtak/beslutning av 23. februar 1999 om opprettelse av en liste over aromastoffer som kan brukes i EU. At disse stoffene ikke er ferdig evaluert, er således antatt ikke å endre beskyttelsesnivået.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Innføring av rettsakten antas på det nåværende tidspunkt heller ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen.

Siden en rekke av disse aromastoffene er i kommersiell handel og i bruk i dag, er det etablert overgangsordninger slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings, og -inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble fastsatt i EU 1. oktober 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2012
Anvendelsesdato i EU
22.04.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 72-232
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.04.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2013
Anvendes fra i Norge
15.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0872
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro