Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2013 av 14. juni 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen

Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the flavouring substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen.

Dette innebærer at:

• Aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (FL 15.024) trekkes fra unionslisten over tillatte aromastoffer.
• Omsetning av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som et aromastoff og anvendelse av stoffet i eller på næringsmidler forbys.
• Omsetning og import av næringsmidler som inneholder stoffet vil også være forbudt.
• Matvarer som inneholder 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen, og som er lovlig markedsført og merket innen datoen for ikrafttredelse av denne rettsakten (i.e. 15. juni 2013), kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato.
• Dette gjelder også for forsendelser av næringsmidler som inneholder 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen, dersom importøren av slike næringsmidler kan dokumentere at de var avsendt fra vedkommende tredjeland og på vei til EU/EØS før datoen for ikrafttredelse av denne rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Overgangsordninger vil bidra til å gjøre overgangen så smidig som mulig for industrien. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (FL 15.024) er ett av stoffene på unionslisten som har vært midlertidig godkjent, i påvente av en fullstendig gjennomgang av tilleggsdokumentasjon fra produsenten.

Bakgrunnen for å fjerne stoffet er nye opplysninger fra den europeiske mattrygghetsmyndigheten (EFSA) om at aromastoffet har en gentoksisk effekt, dvs. at det kan skade det genetiske materialet (DNA) i cellene, og derfor innebære en helsemessig risiko. Stoffer med slike egenskaper skal ikke tilsettes mat- og drikkevarer med hensikt.

I følge EFSA er helserisiko knyttet til inntak av dette aromastoffet i maten svært lav, og omsetningen av stoffet på det europeiske markedet er liten. Det lages av et lite antall produsenter og i liten skala (totalt årlig forbruk i EU: 2,3kg). Aromastoffet gir matvarer en nøttaktig brent smak.

På dette grunnlaget mener Kommisjonen at det ikke er behov for andre umiddelbare beskyttelsestiltak. Siden aromastoffet er i kommersiell handel og bruk i dag kan allerede markedsførte mat- og drikkevarer produsert før ikrafttredelsen av rettsakten brukes innen holdbarhetstiden, slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene.

Forslaget om å fjerne 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen fra unionslisten støttes av alle medlemsstater i EU/EØS, og er nå (innen 22. juni 2013) til granskning ("scrutiny") i Parlamentet og Rådet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble fastsatt i EU 14.06.2013 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2013
Anvendelsesdato i EU
16.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 280-281
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2013
Anvendes fra i Norge
16.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0545
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro