Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/54 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av gamma-glutamyl-valyl-glysin i unionslisten over aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/54 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards inclusion of gamma-glutamyl-valyl-glycine in the Union list of flavouring substances

Siste nytt

Norske forskrifter kunngjort 7.6. og 8.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder inkludering av aromastoffet gamma-glutamyl-valyl-glysin.

Den 21. mars 2013, ble en søknad sendt til Kommisjonen for godkjenning av bruk av gamma-glutamyl-valyl-glysin [FL-nr. 17.038] som aromastoff. Søknaden ble sendt til EFSA for risikovurdering. EFSA risikovurderte gamma-glutamyl-valyl-glysin ved bruk som aromastoff og konkluderte med at bruken ikke gir grunn til bekymringer for helsefare ved antatt inntaknivå som aromastoff.

Unionslisten nevnt i forordning (EF) 1334/2008 er ment å regulere kun bruk av aromastoffer som tilsettes mat for å gi eller endre lukt og/eller smak. Stoff [FL-nr. 17.038] kan også tilsettes mat for andre formål enn aroma og slik bruk vil fortsatt være underlagt andre regler. Denne forordningen fastsetter vilkårene for bruk som er knyttet utelukkende til bruk av [FL-nr: 17.038] som aromastoff.

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr 1334/2008 bør derfor endres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2016
Anvendelsesdato i EU
09.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 199-201
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro