Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/55 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/55 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrifter kunngjort 7.6. og 8.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder endring av fem aromastoffer fra unionslisten.

EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har avsluttet vurderingen av 5 stoffer som er oppført som aromastoffer under evaluering. Disse aromastoffene ble vurdert av EFSA i følgende gruppeevalueringer: FGE.12rev5 (FL nr 07.041 og 07.224), FGE.63rev2 (FL-nr 07.099 og 07.101), og FGE.312 (FL-nr 16.126). EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke gir opphav til helsebekymringer ved de estimerte inntaksnivåene. Stoffene bør derfor føres opp som evaluerte stoffer ved å slette fotnotereferanse 1 og 2 i de aktuelle oppføringene i unionslisten.

Som en del av evalueringen, har EFSA gitt kommentarer til spesifikasjonene i enkelte av disse stoffene. Kommentarene er knyttet til navn, renhet eller sammensetning av stoffene FL nr: 07.041, 07.224 og 07.099. Disse kommentarene bør innføres i listen.

Unionslisten i forordning (EF) 1334/2008 er ment å regulere kun bruk av aromastoffer som tilsettes mat for å gi eller endre lukt og/eller smak. Aromastoff FL-nr 16.126 kan også tilsettes mat for andre formål enn aroma, og slik bruk vil fortsatt være underlagt andre regler. Denne forordningen fastsetter vilkårene for bruk som er knyttet utelukkende til bruk som aromastoff.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Stoffene er vurdert av EFSA til å være trygge i bruk. Mattilsynet vurderer det slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt ved inkludering av disse stoffene på Unionslisten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2016
Anvendelsesdato i EU
09.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 202-204
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro