Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/678 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2018/678 of 3 May 2018 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder endringer av ni aromastoffer i unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen.

Rettsakten endrer Unionslisten for 9 stoffer som EFSA har vurdert. Disse har FL numre 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.109 og 15.113, 16.090 og 16.111. EFSA har ikke funnet noen helsefare knyttet til inntak av stoffene. Merknaden som er knyttet til stoffene og som markerer at de er under vurdering kan dermed fjernes for stoffene. I tillegg korrigerer rettsakten feil i navn for FL nr. 12.054 og FL nr. 17.038.

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått. Forslaget er akseptabelt.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av de ni stoffene. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten bekrefter at aromastoffene 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.10 og 15.113, 16.090 og 16.111 er vurdert av EFSA. Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er vedtatt. Korrigering av feil gjør at regelverket hindrer misforståelser. Endringene vil være med å gjøre regelverket lettere å forstå, for både næringsmiddelaktører og andre.

Det kom inn ett høringssvar. Denne hadde ingen merknader.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.05.2018
Anvendelsesdato i EU
24.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2018
Anvendes fra i Norge
27.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0678
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro