Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1098/2014 av 17. oktober 2014 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) No 1098/2014 of 17 October 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.12.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser. Unionslisten (del A) inneholder både evaluerte aromastoffer (ikke tildelt fotnoter) og aromastoffer som er under evaluering (identifisert med fotnotehenvisninger 1-4 i unionslisten). Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har avsluttet evalueringen av åtte aromastoffer, som på det nåværende tidspunkt er oppført som aromastoffer under evaluering. EFSA konkluderte med at disse stoffene ikke gir grunnlag for helsemessig bekymring ved anbefalte bruksbetingelser.

Endringene innebærer at:

• Fotnotehenvisninger i unionslisten for de åtte godkjente aromastoffene blir slettet, dvs. at stoffene blir godkjent på lik linje med andre ferdig evaluerte og godkjente aromastoffer på listen.
• Merknader om spesifiseringen av navn, renhet eller sammensetningen av følgende to stoffer: FL-nr.: 15.054 og 15.055. Disse korreksjonene bør føres opp på unionslisten.
• Del A i vedlegg I til aromaforordningen endres derfor og korrigeres i overensstemmelse med dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2014
Anvendelsesdato i EU
07.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro