Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/178 av 10. februar 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av visse aromastoffer fra unionslisten

Commission Regulation (EU) 2016/178 of 10 February 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.6.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten.

For fire av disse stoffene, vetiverol (FL No. 02.214), vetiverylacetat (FL No. 09.821), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL No. 14.079), og 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra vegetabilsk olje (FL No. 14.168), har de ansvarlige personene for å plassere disse aromastoffene på markedet nå trukket tilbake søknadene. Derfor bør disse aromastoffene fjernes fra unionslisten.

Med hensyn på stoffet metyl-2-merkaptopropionat (FL No. 12.266), har personen som er ansvarlig for å plassere stoffet på markedet indikert at personen ikke lenger støtter bruken av stoffet. Derfor bør aromastoffet fjernes fra unionslisten.

Overgangstid
Matvarer som inneholder aromastoffene vetiverol (FL No. 02.214), vetiverylacetat (FL No. 09.821), metyl-2-merkaptopropionat (FL No. 12.266), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL No. 14.079), og 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra vegetabilsk olje (FL No. 14.168), som er lovlig markedsført eller merket innen 6 måneder etter at denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er fem stoffer som nå blir fjernet fra Unionslisten. De ansvarlige for å sette stoffene på markedet støtter ikke lenger bruken. Mattilsynet mener derfor at disse stoffene bør fjernes fra listen over aromastoffer som er tillatt å bruke (Unionslisten).

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2016
Anvendelsesdato i EU
02.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 212-214
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet