Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/692 av 4. mai 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/692 of 4 May 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser når det gjelder endring for 7 aromastoffer.

EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har avsluttet vurderingen av 7 stoffer som i dag er oppført som aromastoffer under evaluering. Disse aromastoffene ble vurdert av EFSA i aromagruppeevaluering FGE.21rev5. EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke gir opphav til helsebekymringer ved de estimerte inntaksnivåene. Stoffene føres derfor opp som evaluerte stoffer ved å slette fotnotereferanse 1 og 2 i de aktuelle oppføringene i unionslisten.

Stoffene dette gjelder er: 2-acetyltiofen (FL nr. 15.040), 2-butyltiofen (FL nr. 15.045), 5-etyltiofen-2-karbaldehyd (FL nr. 15.074), 2-heksyltiofen (FL nr. 15.076), 2-oktyltiofen (FL nr. 15.093), 2-pentyltiofen (FL nr. 15.096 og 2-propionyltiofen (FL nr. 15.097).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Stoffene er vurdert av EFSA til å være trygge i bruk. Mattilsynet vurderer det slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt ved inkludering av disse stoffene på Unionslisten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.2016
Anvendelsesdato i EU
25.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 85-87
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2016
Anvendes fra i Norge
26.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0692
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro