Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1250 av 11. juli 2017 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal fra Unionslisten

Commission Regulation (EU) 2017/1250 of 11 July 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of the flavouring substance 4,5-epoxydec-2(trans)-enal

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec-2-trans-enal fra unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen.

Når det gjelder aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal (FL nr. 16.071), konkluderte EFSA den 4. mai 2017 med at stoffet kan være gentoksisk. De mener derfor at det er forbundet en helserisiko med aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal. EU besluttet derfor å fjerne stoffet fra unionslisten.

Det er ikke knyttet overgangsordninger til matvarer som inneholder aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal. All mat som er tilsatt 4,5-epoksydec- 2-trans-enal, må derfor trekkes fra markedet.

Kommisjonen i EU har kontaktet "Flavour assosiation" (EFFA) og informert dem om at 4,5-epoksydec-2-trans-enal er genotoksisk og må trekkes trukket fra markedet. I og med at det ikke er merkeplikt på varer med aromastoffer, vet vi ikke hvilke produkter som er tilsatt 4,5-epoksydec-2-trans-enal. Det finnes heller ikke godkjente analysemetoder for påvisning av 4,5-epoxydec-2-trans-enal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten kan føre til økonomisk tap for de produsentene som har tilsatt 4,5-epoksydec-2-trans-enal lovlig til et produkt. Mattilsynet har ikke oversikt over hvor mange produsenter som tilsetter 4,5-epoksydec- 2-trans-enal til sine produkter, men man antar at det ikke gjelder mange næringsmiddelprodusenter. Mattilsynet mener derfor at det ikke har vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
13.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2018
Anvendes fra i Norge
14.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1250
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro