Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1760 av 1. oktober 2015 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten

Commission Regulation (EU) 2015/1760 of 1 October 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of the flavouring substance p-mentha-1,8-dien-7-al

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne type rettsakt går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten er på forslagsstadiet og under behandling i EU-kommisjonen.

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer som det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering av, eller som EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen av.

Når det gjelder aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL nr. 105.117), konkluderte EFSA den 24. juni 2015 at stoffet er genotoksisk, dvs stoffet kan påvirke arveanlegg. Kommisjonen mener derfor at det er en helserisiko med inntak aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al. Regelverket sier at et aromastoff hvor tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon viser at stoffet utgjøre en risiko for forbrukernes helse, ikke skal stå oppført på EUs unionsliste, jf. 1334/2008 art 4a. I dette tilfellet må derfor p-menta-1,8-dien-7-al (FL nr. 105.117) fjernes fra unionslista.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al og som er lovlig produsert før endringen i unionslisten trer i kraft, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato utløper, jf. artikkel 3.Kommisjonen mener derfor at det er en helserisiko med inntak aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al. Regelverket sier at et aromastoff hvor tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon viser at stoffet utgjøre en risiko for forbrukernes helse, ikke skal stå oppført på EUs unionsliste, jf. 1334/2008 art 4a. I dette tilfellet må derfor p-menta-1,8-dien-7-al (FL nr. 105.117) fjernes fra unionslista.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2015
Anvendelsesdato i EU
03.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 174-176
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1760
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro