Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1649 av 5. november 2018 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Commission Regulation (EU) 2018/1649 of 5 November 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.20198)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner aromastoffene p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one (FL 07.127), 2-Aminoacetophenone (FL 13.175) og 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one (FL 11.008) fra Unionslista. Disse er midlertidig godkjente.

Produsentene av disse tre stoffene har ikke fremskaffet dokumentasjon slik at EUs organ for mattrygghet "The European Food Safety Authority (EFSA) kan vurdere om mat tilsatt disse stoffene er trygge å spise. Produsentene har derfor trukket søknadene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskapser til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 1334/2008 omtales som Unionslisten. Da Unionslisten ble vedtatt med endringsforordning (EU) 872/2012 var det flere aromastoffer som ikke var vurdert eller ferdig vurdert av EUs organ for mattrygghet EFSA.

P-Mentha-1,4(8)-dien-3-one (FL 07.127), 2-Aminoacetophenone (FL 13.175) og 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one (FL 11.008) er tre av disse stoffene som er midlertidig godkjente. De som har ansvar for markedsføringen av aromastoffene har ikke framskaffet dokumentasjon som EFSA trenger for å vurdere søknadene. Søkerne har derfor trukket søknaden. Aromastoffene FL 07.127, FL 13.175 og FL 11.008 må derfor ut av Unionslisten.

Av tekniske årsaker er det fastsatt overgangsperioder for matvarer som er tilsatt et eller flere av de tre aromastoffene og som har blitt markedsført eller solgt til eller i EØS området. Matvarer som er lovlig plassert på markedet før ikrafttredelsen av denne rettsakten, kan markedsføres inntil dato for minimum holdbarhet eller dato for bruk. Dette gjelder også matvarer som er importert til EU/EØS der noen av disse aromastoffene som er lagt til. For slike importerte produkter må det kunne dokumenteres at matvarene har blitt sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til EU/EØS før ikrafttredelsen av denne rettsakten. Overgangsperioder som er gitt over får ikke anvendelse for blandinger av aromastoffer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2018
Anvendelsesdato i EU
26.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2019
Anvendes fra i Norge
29.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1649
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro