Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/637 av 22. april 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Commission Regulation (EU) 2016/637 of 22 April 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser. Fire aromastoffer er foreslått fjernet fra listen.

Stoffene er som følger: 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900). Stoffene tilhører den kjemiske undergruppen 2.2 i FGE.19. Frist for fremleggelse av supplerende vitenskapelige data var satt til 31. desember 2012. Søkeren har sendt inn data.

Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117). Stoffet ble brukt som et representativt stoff for gruppen, og det var dette stoffet de toksikologiske dataene ble sendt inn for. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har vurdert de innsendte dataene. I risikovurderingen fra 24. juni 2015 konkluderte EFSA med at p-mentha-1,8-dien-7-al (FL no. 05.117) er genotoksisk "in vivo", og at det derfor er sikkerhetsmessige betenkeligheter ved å bruke det som aromastoff. Dette stoffet er nå fjernet fra EU-listen ved Kommisjonens forordning (EU) 2015/1760.

I sin risikovurdering konkluderte EFSA også at siden p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er representativt for stoffene i denne gruppen, er det potensielle sikkerhetsmessige betenkeligheter ved alle stoffene i gruppen.

Bruken av stoffene; 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900) støttes ikke av industrien. Stoffene fjernes dermed fra EU-listen.

Overgangstid
Matvarer som inneholder en av aromastoffene på vedlegget til denne rettsakten og som er lovlig markedsført før endringen trer i kraft i EU, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato, jf. artikkel 2.

Matvarer som er importert inn i EU/EØS-området der en av aromastoffene på vedlegget til denne rettsakten har blitt tilsatt, kan blir markedsført inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. Importøren må kunne dokumentere at matvarene ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til EU/EØS-området, før datoen for ikrafttredelsen av endringene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) til å være gentoksisk in vivo. Dette stoffet var valgt som representativt stoff for gruppe 2.2 i FGE.19. Denne gruppen består av 10 stoffer. For 4 av disse 10 stoffene; 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900) støttes ikke bruken av industrien. Det vil ikke sendes ytterligere data på disse stoffene og dermed heller ikke bli vurdert på nytt av EFSA. Mattilsynet vurderer det derfor slik at disse stoffene bør fjernes fra Unionslisten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2016
Anvendelsesdato i EU
13.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 88-91
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2016
Anvendes fra i Norge
26.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0637
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro