Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/670 av 31. januar 2017 om tillegg til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 251/2014, når det gjelder tillatte produksjonsprosesser for aromatiserte vinprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/670 of 31 January 2017 supplementing Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the authorised production processes for obtaining aromatised wine products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 251/2014 om aromatiserte vinprodukter. Forordningen inneholder supplerende bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser for aromatiserte vinprodukter. Bestemmelsene er i utgangspunktet basert på innholdet i standardene til Den internasjonale vinorganisasjonen (OIV), med noen tilpasninger for å ivareta de tradisjonelle produksjonsprosessene i EU for slike produkter og forbrukernes forventninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.01.2017
Anvendelsesdato i EU
28.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 304-307
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0670
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro