Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1042/2012 av 7. november 2012 som endrer forordning (EU) nr. 1031/2010 for å nevne en britisk auksjoneringsplattform

Commission Regulation (EU) No 1042/2012 of 7 November 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2014)

Sammendrag av innhold
I henhold til klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) skal klimakvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige, selges i kvotemarkedet gjennom auksjonsprinsippet. Klimakvoteauksjoner reguleres gjennom auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010), som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen vedtok 7. november 2012 en endring av auksjoneringsforordningen. Endringene gjelder først og fremst etablering av en egen britisk auksjonsplattform. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Etableringen av en egen britisk auksjonsplattform vil således ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. I forordningen gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010). Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen krever en endring i klimakvoteforskriftens § 8-1, slik at det fremgår av denne bestemmelsen at auksjoneringsforordningen, som endret ved denne rettsakten, gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for miljø (skriftlig prosedyre med frist 14. februar 2013), der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er av en teknisk karakter, berører ikke Norge direkte og det trengs ingen materielle tilpasninger til denne forordningen. Forordningen anses relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 7. november 2012.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr. 102/2014 av 16. mai 2014.

Rettsakten planlegges gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2012
Anvendelsesdato i EU
10.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 423-427
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.08.2013
Anvendes fra i Norge
01.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro