Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1065 av 27. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til automatisk validering av flygebesetningssertifikater som er utstedt i Unionen, samt opplæring i start og landing

Commission Regulation (EU) 2018/1065 of 27 July 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the automatic validation of Union flight crew licences and take-off and landing training

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2018)

Sammendrag av innhold
Endringsforordningen inneholder nye regler om treningskravene for piloter og om automatisk validering av flysertifikatet. De to endringene er små, og har begrenset betydning for norsk luftfart.

Endring av treningskravene for piloter

Endringsforordningen foreslår å endre reglene som omhandler landing og take off ved utdanning til MPL–sertifikat (multi-crew pilot license). Et MPL-sertifikat gir innehaveren rett til å fly som styrmann (annenpilot) i et flerpilotcrew på fly. I motsetning til utdanningen til CPL (commerical pilot license) foregår det meste av utdanningen i det flyselskapet der piloten er ansatt. Bakgrunnen for forslaget er at gjeldene regelverk om MPL ikke korresponderer med de internasjonale standardene som følger av ICAO anneks 1. Endringen gjør at de felleseuropeiske reglene om MPL harmoneres med de internasjonale standardene for MPL som følger av ICAO anneks 1.

Endringsforordningen foreslår en mer kompetansebasert tilnærming til MPL. Det klareste utslaget av dette er at minimum antall take off og landinger foreslås redusert i MPL-utdanningen. Dette kompenseres med krav til en konkret kompetansebasert vurdering av hvorvidt det er behov for mer trening, herunder flere take off og landinger. Endringen gir sikkerhetsmessige gevinster og miljøgevinster (reduksjon i antall obligatoriske touch-and-go flyginger).

Automatisk validering av flysertifikatet

Endringsforordningen foreslår å innføre et krav om at piloter skal ha tilgang til et konkret vedlegg til flysertifikatet når de flyr ervervsmessig utenfor EASA-området. Tillegget til sertifikatet vil publiseres på EASA sine hjemmesider og skal medbringes (på papir eller elektronisk) når det flys utenfor EASA-området.

Det skal også skrives inn en ny «remark» i flysertifikatet for piloter som utfører slike luftfartsoperasjoner. Under “remarks” skal det stå følgende: «This licence is automatically validated as per the ICAO attachment to this licence.»

Bakgrunnen for forslaget er at det har vært tilfeller hvor flygebesetningen har blitt stoppet utenfor EU fordi at de har hatt et sertifikat utstedt fra ett EASA-medlemsland, samtidig som de har operert et fly registrert i et annet EASA-medlemsland. I henhold til ICAO Anneks 1 skulle sertifikatet da ha vært validert til å gjelde for landet der flyet er registrert. Det er ikke krav om dette i dagens EØS-regelverk. Endringen vil korrespondere med tilsvarende endring av ICAOs standard for sertifikater. ICAO standarden krever at sertifikater utstedt etter 9. november 2017 skal overholde kravene. For allerede utstedte sertifikater vil fristen for å ha dette vedlegget være desember 2022.

Endringsforordningen vil ikke medføre rapporteringsforpliktelser.

Endringsforordningen kommer ikke som følge av en internasjonal avtale.

Endringsforordningen foreslås å tre i kraft i EU tjue dager etter at den publiseres i Official Journal of the European Union jf. forordningsutkastets artikkel 2. Endringsforordningen foreslås å gjelde fra samme dato.

Merknader

Endringsforordningen har hjemmel i EASA basisforordning (EF) nr. 216/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Som følge av endringsforslaget vil forordning (EU) nr. 1178/2011 endres. Forordning (EU) nr. 1178/2011 er implementert i Norge gjennom forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Gjennomføring av endringsforordningen vil skje gjennom endring av denne forskriften . Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene av endringene er marginale. Endringene vil ikke kreve økte ressurser for noen part.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endring av treningskravene for piloter.

Endringen er ikke kontroversiell og det har ikke vært noen innsigelser til endringen fra medlemslandene eller «advisory bodies». Det er ingen skoler i Norge som utdanner til MPL, men både Norwegian og SAS vil bli berørt som operatører. Dette da de står for den praktiske delen med landingsrunder (i samarbeid med en svensk skole). Luftfartstilsynet er positive til endringsforslaget og vurderer at en mer kompetansebasert tilnærming øker kvaliteten på utdanningen til MPL. Forslaget vil således gi en sikkerhetsmessig gevinst. Det vil også gi en miljøgevinst ved at forslaget antas å føre til mindre treningsflyging.

Automatisk validering av flysertifikatet

En «grounding» av et luftfartøy som skyldes utformingen av flygebesetningssertifikatet er unødvendig og har potensielt store økonomiske konsekvenser for den som rammes. Forslaget har dermed positive økonomiske konsekvenser for de som omfattes av regelverket. Administrativt vil gamle sertifikat uten ny påskrift skiftes ut når sertifikatinnehaveren fornyer eller forlenger sine rettigheter.

Begge endringene fremstår som uproblematiske og de støttes av Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet vil vurdere å vedta endringsforordningen nasjonalt i påvente av at den vedtas av EØS-komiteen. Dette da særlig reglene om automatisk validering bør tas i bruk så snart som mulig. Det vil fremstå uheldig om en pilot med sertifikat utstedt i Norge blir "grounded" som følge av at han ikke har et oppdatert flysertifikat ihht regelendringen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Endringsforordningen er utarbeidet av EASA og publiseres uten forutgående offentlig høring. Utkastet var på en såkalt fokusert konsultasjon hos de ulike lands luftfartsmyndigheter og hos «advisory bodies». Endringene er drøftet i EASA komiteens møter i februar, juni og oktober 2017. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA-komiteen. Diskusjonene i disse møtene har vist at forslaget støttes av medlemsstatene. Opinion 03/2017 (automatisk validering) ble publisert 11. mai 2017. Opinion 16/2016 (kompetansebasert MPL) ble publisert 7. september 2016. At de to endringene skulle tas med i samme endringsforordning ble ikke kjent før i oktober 2017.

I siste utkast til endringsforordning er overgangsregelen for automatisk validering falt ut av forordningsteksten. Det vil korrigeres i det endelige utkastet.

Forordningsutkast har blitt behandlet av EASA Komiteen i flere møter og ble endelig godkjent i komiteensmøte feb. 2018.

Luftfartstilsynet vil vurdere å vedta endringsforordningen nasjonalt i påvente av at den vedtas av EØS-komiteen hvis det er av betydning å sikre samme ikrafttredelsespunkt i Norge som i EU-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.07.2018
Anvendelsesdato i EU
19.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 106-108
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2018
Anvendes fra i Norge
30.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro