Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/1127 av 10. juli 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver

Commission Directive (EU) 2015/1127 of 10 July 2015 amending Annex II to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.07.2015)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsdirektiv 2015/1127/EU endres vedlegg II til direktiv 2008/98/EF om avfall. Vedlegg II inneholder en ikke-uttømmende liste over gjenvinningsmetoder – herunder bruk av avfall i hovedsak som brensel eller annen energikilde (R 1). Det følger av dette vedlegget at forbrenningsanlegg for behandling av kommunalt avfall bare regnes som anlegg for gjenvinning dersom anleggets energieffektivitet regnet ut etter en bestemt formel overstiger en viss terskel.

Ved direktiv 2015/1127/EU tilpasses formelen for energieffektivitet slik at den tar hensyn til klimaforholdene på det stedet hvor forbrenningsanlegget er plassert. Energimengdene, som rent teknisk kan produseres og utnyttes, påvirkes av lokale klimaforhold. Ved å innføre en klimakorrigeringsfaktor vil noen forbrenningsanlegg for sluttbehandling automatisk bli å anse som anlegg for gjenvinning. Klimakorrigeringsfaktoren vil ikke kunne benyttes for norske anlegg på grunn av kaldt klima.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet medfører trolig ikke behov for endringer i norsk regelverk, da formelen for energieffektivitet i vedlegg II direktiv 2008/98/EF ikke er nedfelt i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge ettersom norske anlegg ikke vil kunne benytte klimakorreksjonsfaktoren som gjør at det stilles lavere krav til energieffektivitet. Rettsakten vil derfor ikke påvirke avgjørelsen om et norsk anlegg regnes som et gjenvinningsanlegg eller ikke.

Vurdering
Klima- og miljødepartementet har vurdert Kommisjonens forslag til direktiv til å være EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedrettsakten – direktiv 2008/98/EF – er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt 11. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2015
Gjennomføringsfrist i EU
31.07.2016
Anvendelsesdato i EU
31.07.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L1127
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro