Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/955/EU av 18. desember 2014 om endring av vedtak 2000/532/EF om listen over avfall i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF

Commission Decision 2014/955/EU of 18 December 2014 amending Decision 2000/532/EC on the list of waste pursuant to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.04.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2000/532/EF inneholder både grenseverdier for farlig avfall og EUs avfallsliste. Endringsvedtaket innebærer bl.a. at grenseverdiene nå flyttes til rammedirektivet for avfall (2008/98/EF), vedlegg III om egenskaper som gjør avfall farlig. Det vedlegget endres ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1357/2014 (se eget notat). Revidert Kommisjonsbestemmelse vil derfor kun inneholde EUs avfallsliste med definisjoner og forklaringer. Avfallslista ble sist revidert i 2001. Egenskapene og grenseverdiene danner basis for hvilke avfallstyper på lista som skal være oppført som farlige, og hvilke som ikke skal det.

Merknader
Rettsakten er knyttet til rammedirektivet for avfall (2008/98/EF), som er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 om miljø og som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Rettsakten innebærer at Kommisjonsvedtak 2000/532/EF (om avfallslista) skal endres. Endringene vil bli gjennomført i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 1.

Norge har deltatt i Kommisjonens ekspertgruppe. Miljødirektoratet har kommentert på utkast underveis i prosessen og hatt kontakt og diskusjon spesielt med de andre nordiske landene.

Administrative konsekvenser
Endringene av EUs avfallsliste blir små, og det forventes ikke at disse endringene gir betydelige administrative konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser for private
Kommisjonsvedtaket definerer "gamle" POPs-forbindelser som farlig avfall ved destruksjonsgrensene fastsatt i vedlegg IV i POPs-forordningen ((EF) nr. 850/2004). Det betyr at grenseverdiene for farlig avfall blir en del lavere enn de som gjelder i dag. Det kan bety at mer avfall med slike stoffer blir definert som farlig avfall, og håndteringskostnader for slikt avfall vil dermed øke. Presiseringen av hvordan PCB skal defineres vil i praksis bety at PCB-holdig avfall blir definert som farlig ved lavere konsentrasjoner. Hvis mer avfall med PCB blir definert som farlig avfall vil dette gi økte håndteringskostnader for avfallsbesitterne.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonens forslag har ikke vært på en formell høring. Foreløpige utkast fra Kommisjonen har vært sendt ut til industrien (Norsk Industri) og til bransjeforeningen til virksomhetene som håndterer farlig avfall (NFFA) for informasjon og for kommentarer. Miljødirektoratet har kun mottatt enkelte overordnede kommentarer fra NFFA. NFFA er opptatt av at grenseverdiene ikke skal resultere i mindre mengder farlig avfall uten at dette er miljømessig begrunnet, og at føre var-prinsippet bør legges til grunn

Vurdering
Den foreslåtte endringen av selve avfallslista vil ikke få vesentlig betydning for Norge. Defineringen av hvordan PCB-holdig avfall skal beregnes kan få større betydning. Den nye koblingen til POPs-forordningen for "gamle" POPs-forbindelser, betyr at stoffene skal defineres som farlig avfall ved destruksjonsgrensene i vedlegg IV i POPs-forordningen. Dette vil også bety lavere grenseverdier for farlig avfall enn i dag.

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Mange land, inkludert Norge, mener at lista bør gjennomgås grundigere for å sikre at den stemmer etter at de farlige egenskapene, og grenseverdiene som lista baseres på, er endret. Lista bør også gjennomgås for å vurdere nye avfallstyper. Sånn den nå er utformet er det en risiko for at avfall kan stå oppført på lista som ikke-farlig, men faktisk vil være farlig hvis det vurderes ut fra innholdet av farlige stoffer. Det kan også hende at det vil bli behov for flere såkalte speilinnganger, siden flere avfallstyper kan være farlige eller ikke-farlige avhengig av innholdet av farlige stoffer. Artikkel 7 i rammedirektivet om avfall gir likevel landene anledning til å endre status for avfall som står oppført på lista på grunnlag av vurdering av egenskapene i vedlegg III. Slike endringer skal notifiseres. Kommisjonen vil vurdere behovet for flere endringer av lista etter at de har fått erfaringer med bruk av det nye klassifiseringssystemet (egenskapene og grenseverdiene i vedlegg III til rammedirektivet om farlig avfall).

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 18. desember 2014.

Kommisjonen vedtok 18. desember 2014 Kommisjonsbeslutning 2014/955/EU om endringer av Kommisjonsbeslutning 2000/532/EF, som inneholder EUs avfallsliste med forklaringer. Endringene vil tre i kraft 1. juni 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.06.2015
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 293-335
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2015
Anvendes fra i Norge
29.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0955
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro