Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir

Tittel

Forslag til rådsforordning om fastsettelse av kriterier for når returpapir opphører å være avfall i henhold til artikkel 6(1) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om avfall

Proposal for Council Regulation on defining criteria determining when recovered paper ceases to be waste pursuant to Article 6 (1) of Directive 2008/98/EC on waste

Siste nytt

Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.7.2013

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble først fremmet av Kommisjonen som en kommisjonsforordningen. Den relevante komitologikomiteen med representanter for medlemslandene og observatører fra EØS/EFTA-landene avga 9. juli 2012 en negativ uttalelse om forslaget. Kommisjonen har siden stoppet arbeidet med å utvikle "end-of-waste"-kriterier for papir.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.09.2014)

Sammendrag av innhold
Joint Research Center (JRC) har på oppdrag fra Europakommisjonen utarbeidet forslag til kriterier for når gjenvunnet papir opphører å være avfall (”end-of-waste”, heretter kalt EOW) under rammedirektivet for avfall (direktiv 2008/98/EF). Når kriteriene er oppfylt, vil papiret ikke lenger omfattes av avfallsregelverket, men styres av produkt- og kjemikalieregelverket, samt bransjestandarder, på linje med andre innsatsfaktorer i industrien.

Opphør av avfallsfasen krever at avfallet gjennomgår en materialgjenvinningsoperasjon og at produsenten ("producer" er begrepet som brukes om gjenvinneren i forordningen) har et kvalitetssikringssystem for å sikre oppfyllelse av gitte kriterier både når det gjelder kontroll av avfallet som skal gjenvinnes (input), selve gjenvinningsprosessen og resultatet av gjenvinningsprosessen (output/produkt). Kvalitetssystemet skal verifiseres av en sertifisert instans (for eksempel EMAS-sertifisering) hvert tredje år.

Produsenten må skriftlig dokumentere at gjenvunnet papir sammenfaller med kvalitetskriteriene i rettsakten gjennom såkalt "statement of Conformity". Den skriftlige dokumentasjonen skal følge produktet til neste eier (men det kreves ikke at den følger med videre i verdikjeden). Myndighetene kan ved tilsyn kontrollere dokumentasjonen på at papiret har blitt produkt. Dokumentasjonen skal oppbevares i ett år. Formålet med rettsakten er å stimulere markedet for materialgjenvinning, og samtidig sette så strenge krav at miljø og helse ikke skades. Kriteriene kan revideres dersom det viser seg nødvendig.

Forslag til forordning for EOW-kriterier for papir ble lagt fram til avstemning i Technical Adaption Committee (TAC) 9. juli 2012, men ble ikke vedtatt. Forslaget er sendt videre til Europarådet. Formelt gjennomføres rettsakten i Norge ved beslutning i EØS-komitéen om innlemmelse i EØS-avtalen. Hvis EOW-kriterier for papir vedtas, vil tidspunktet for ikrafttredelse for rettsrettsakten i medlemslandene være 20 dager etter publisering i Official Journal. Det følger ingen rapporteringsforpliktelser med rettsakten. Rettsakten er ikke oppfølging av internasjonale avtaler.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i EF-traktaten artikkel om miljø.

Rettslige konsekvenser: Rettsakten vil bli gjennomført i avfallsforskriften i form av en henvisningsforskrift. For å ha hjemmel til dette må forurensningsloven endres. Forslaget til lov- og forskriftsendring vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Administrative konsekvenser: Rettsakten vil ikke medføre administrative konsekvenser i Norge. Virksomheter som gjenvinner papir bør følges opp ved tilsyn som i dag.

Økonomiske konsekvenser i Norge for private og for offentlige myndigheter: Papir eksporteres i dag som grønt avfall. Norsk Industri vurderer at forordningen ikke vil medføre økte kostnader dersom virksomhetene velger å oppfylle kravene til EOW. Offentlige myndigheter får ikke økte utgifter som følge av forordningen.

Prosessen i EU: JRC utarbeidet på oppdrag fra Kommisjonen en rapport med tekniske forslag til EOW-kriterier for papir. Rapporten forelå med innarbeidede kommentarer fra medlemslandene til TAC-møtet 1. juli 2011. Ulike aspekter ved dokumentet ble diskutert. Frist for skriftlige kommentarer var 15. juli 2011. Utkast til forordning ble lagt fram til avstemning på TAC-møtet 9. juli 2012, men ble ikke vedtatt. Kommisjonen skulle diskutere merknader fra møtet med JRC og ville deretter sende forslaget til Europarådet.

Prosessen i Norge og EØS: Norge har ikke deltatt i ekspertgruppe, og har heller ikke gitt skriftlige innspill til forslaget til forordning.

Sakkyndige instansers merknader

Det ble informert om forslaget i Spesialutvalget for miljø 12. mars 2013 hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet var representert.

Forslaget til forordning om papir har ikke vært sendt på høring, men Norsk Industri har meldt inn synspunkter. De legger til grunn at de større virksomhetene er ISO-sertifisert og at de har gode dokumentasjonsrutiner allerede. De tekniske kravene i forordningen vurderes som overkommelige. Gjenvinningsbedriftene ser positivt på nye regler om EOW fordi det innebærer at reglene om grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse, og mange vil trolig forsøke å oppnå EOW-status for papiret de eksporterer.
Vurdering

Den kommende rettsakten er ment å styrke markedet for materialgjenvinning, og er i samsvar med norsk politikk. Kravene til input, behandling og sluttprodukt anses gode nok til å hindre spredning av miljøgifter. Implementering av en forordning om EOW-kriterier for papir vil ikke berøre andre internasjonale forpliktelser.

Norge har ingen særlige synspunkter på forslaget til forordning. Endelig forslag til EOW-kriterier er ennå ikke vedtatt, men vi forventer ikke at det blir behov for tilpasningstekst. En kommende rettsakt vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabel.
Andre opplysninger

Det vil komme flere liknende forordninger for andre avfallsfraksjoner. EOW-kriterier for glassgranulat ble vedtatt i TAC og videresendt til Europaparlamentet 9. juli 2012. Forslag til EOW-kriterier for kobberskrap ble ikke vedtatt i TAC på møtet i juli 2012, men ble videresendt til Europarådet. En ekspertgruppe jobber med EOW-kriterier for biologisk nedbrytbart avfall. Det er utarbeidet en grunnlagsrapport for EOW-kriterier for mineralsk avfall ("aggregates"), men denne er ikke offentlig per 15. oktober 2012, og det er uvisst om og når prosessen fortsetter. Det samme er tilfellet for avfallsbasert brensel. Dekk og tekstiler er også avfallstyper som vurderes.

Status
Kommisjonen har stoppet arbeidet med å utvikle "end-of-waste"-kriterier for papir.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet