Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) .../... av 31. august 2021 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF med hensyn til beregning, kontroll og rapportering av vekten av materialer eller stoffer som fjernes etter sortering og som ikke går til gjenbruk, på grundlag av gjennomsnitlige tapsrater for sortert avfall

(Draft) Commission Delegated Decision (EU) .../... of 31 August 2021 supplementing Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council with regard to rules for the calculation and verification of the weight of materials or substances which are removed after a sorting operation and which are not subsequently recycled, based on average loss rates for sorted waste

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 11a, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF skal medlemsstaterne indføre et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af kommunalt affald for at sikre, at betingelserne for beregning og måling af genanvendt kommunalt affald er opfyldt Målingen af mængden af kommunalt affald, der genanvendes efter en sorteringsoperation er bl.a. underlagt den betingelse, at vægten af materialer og stoffer, som fjernes efter en sortering ved anden indledende behandling, og som ikke efterfølgende genanvendes, ikke medregnes i vægten af affald, der rapporteres som genanvendt. I henhold til artikel 11a, stk. 3 og 10, i direktiv 2008/98/EF kan medlemsstaterne anvende gennemsnitlige tabsandele for sorteret affald i systemet for kvalitetskontrol og sporbarhed af kommunalt affald som en metode til at bestemme mængden af disse materialer og stoffer.

(2) Gennemsnitlige tabsandele må kun anvendes, hvis det ikke på anden måde er muligt at fremskaffe pålidelige data om mængden af genanvendt affald. Denne situation kan opstå, hvis sorteret affald gennemgår en række yderligere sorteringer eller andre indledende behandlingsoperationer i flere affaldsbehandlingsanlæg, hvorved andele af det sorterede affald frasorteres eller blandes med andre typer affald, med affald fra andre kilder eller med affald fra andre lande, inden det når beregningspunktet. Det kan også forekomme, hvor sorteret affald overføres til en anden medlemsstat eller eksporteres til lande uden for Unionen med henblik på yderligere forarbejdning. Medlemsstaterne skal derfor kontrollere, om det er muligt at få pålidelige data direkte fra de affaldsoperatører, i hvis anlæg affaldet nåede beregningspunktet.

(3) For at sikre pålideligheden og sammenligneligheden af data om affald, der rapporteres som genanvendt i tilfælde, hvor den faktiske måling finder sted efter sorteringen, og der ikke kan fremskaffes pålidelige data om mængden af affald, der indgår i genanvendelsesprocessen, er det nødvendigt at fastsætte detaljerede regler for beregning af gennemsnitlige tabsandele for sorteret affald på genanvendelsesanlægsniveau baseret på behandlingspraksis ved behandling af betydelige andele af sorteret affald.

4) For at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af data og andre oplysninger, der er nødvendige for en korrekt gennemførelse af reglerne om beregning af gennemsnitlige tabsandele, er det nødvendigt at fastsætte krav til indsamling af data, der skal bruges til beregningen og deres regelmæssige ajourføring til kontrolformål. For at afspejle ændringer i affaldets sammensætning og håndteringspraksis er det hensigtsmæssigt at fastsætte kriterier for justering af de fastlagte gennemsnitlige tabsandele.

(5) Kravene til rapportering af data om anvendelsen af gennemsnitlige tabsandele er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004.

(6) For at fremme en høj kvalitet i sorteringen og genanvendelsen samt for at give affaldsoperatører og medlemsstater, som forsender sorteret affald til sortering og genanvendelse, mulighed for at bestemme de gældende gennemsnitlige tabsandele, er det nødvendigt at fastsætte regler for adgangen til disse andele og for informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet