Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1840 av 20. oktober 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til gjenvinning av visse typer avfall som er oppført i vedlegg III eller IIIA til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, til visse land som ikke er omfattet av OECD-beslutningen om kontroll med grenseoverskridende overføring av avfall

Commission Regulation (EU) 2021/1840 of 20 October 2021 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2022)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok 20. oktober 2021 endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport av avfall til gjenvinning i land utanfor OECD. Forordning (EF) nr. 1418/2007 var Kommisjonen si første liste over kva dei ulike landa utanfor OECD kunne og ikkje kunne ta imot til gjenvinning. Forordning (EU) 2021/1840 er ei oppdatering av denne lista.

Det overordna målet med rettsakten er å gi ei oppdatert liste over land utanfor OECD sin policy på import av avfallsfraksjonar. Forordninga informerer om kva desse landa aksepterer av avfallsfraksjonar, om det er forbode, meldepliktig eller kan gå som grønlista avfall/uregulert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1418/2007 og seinare endringsforordningar er gjennomført i avfallsforskrifta kapittel 13 om grensekryssande sendingar av avfall. Det er naudsynt å endre avfallsforskrifta kapittel 13 §13-1. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen vesentlege økonomiske eller administrative konsekvensar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vart behandla i spesialutvalet for miljø ved skriftleg prosedyre 2. september 2022. Spesialutvalet fann rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Forslag om å endre avfallsforskrifta kapittel 13 har vore på høyring. Det kom ingen innspel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrar forordning (EF) nr. 1418/2007 som er innlemma i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 og tilhøyrande endringsrettsakter gjeld eksport av avfall til tredjestatar. Da forordninga vart innlemma i EØS-avtalen blei det vedlagt ei erklæring til EØS-komiteens avgjerd som seier at «Innlemmingen av disse rettsaktene berører ikke virkeområdet for EØS-avtalen». Seinare endringsrettsakter har vore vurderte som relevante og akseptable for innlemming i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedteken i EU og under vurdering i EFTA/EØS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
10.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet