Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 837/2010 av 23. september 2010 som endrer forordning (EF) 1418/2007 om eksport til gjenvinning av visse fraksjoner avfall til visse land utenfor OECD

Commission Regulation (EU) No 837/2010 of 23 September 2010 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) 1418/2007 som er gitt med grunnlag i forordning om grensekryssende transport av avfall (grensekryssforordningen), (EF) 1013/2006. Grensekryssforordningen er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften. Grensekryssforordningen har blant annet bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (land utenfor OECD). I henhold til grensekryssforordningen art. 37 skal Kommisjonen ta kontakt med alle land utenfor OECD og be om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyrer de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger.

Forordning (EF) 1418/2007 med senere endringer ((EF) 740/2008 og (EF) 967/2009) inneholder en sammenstilling av tilbakemeldinger fra ikke-OECD-land og oppstiller regler for hvilket avfall som kan eksporteres og hvilke kontrollprosedyrer som skal følges i det enkelte land. For land som ikke har svart gjelder hovedregelen om skriftlig samtykke før eksport kan skje, jf. grensekryssforordningen. I forbindelse med at Kommisjonen nå har fått opplysninger også fra Liberia og tilleggsinformasjon fra Albania, Kina og Kroatia og India, suppleres og endres oversikten i forordning (EF) 1418/2007 gjennom rettsakten.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i TEC artikkel 175 (1). Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende forsendelser av avfall er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Kommisjonsforordning (EF) 837/2010 er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser for private i Norge. Rettsakten skal grupperes i gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet skriftlig prosedyre i EØS-spesialutvalget for miljø høsten 2010. Det er ikke innkommet merknader. Forordning 837/2010 regulerer forholdet til tredjeland. Det er på denne bakgrunn konkludert med at forordningen ikke er EØS-relevant. Den er likevel ansett å være akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.09.2010
Anvendelsesdato i EU
07.10.2010
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0837
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro