Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012 av 23. juli 2012 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport av visse kategorier avfall til gjenvinning

Commission Regulation (EU) No 674/2012 of 23 July 2012 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1418/2007 er gitt med grunnlag i forordning (EF) nr. 1013/2006 om eksport av avfall (avfallstransportforordningen). Kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012 endrer vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007. Avfallstransportforordningen har bl.a. bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (heretter kalt "ikke-OECD-land"). Bestemmelsene er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i den gamle eksportforordningen (EØF) nr. 259/93 som er opphevet.

I henhold til art. 37 i Europaparlaments- og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 har Kommisjonen tatt kontakt med alle ikke-OECD-land og bedt om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyrer de eventuelt vil benytte. Bakgrunnen for bestemmelsene er å respektere ikke-OECD-landenes ønsker på dette feltet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger. For eksport til land som ikke har svart må skriftlig samtykke innhentes før eksport kan skje. Kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012 endrer kommisjonsforordning (EF) nr.1418/2007 og dets oppdateringer (forordning (EF) nr. 740/2008, (EF) nr. 967/2009, (EU) nr. 837/2010, (EU) nr. 661/2011). Bakgrunnen for endringene er forordning (EU) nr. 664/2011, som endrer vedlegg IIIA til avfallstransportforordningen ved at visse avfallsblandinger tas inn i vedlegget. Kommisjonen har i tillegg fått tilbakemelding fra flere land på om de godtar eksport til gjenvinning av annet avfall listet i avfallstransportforordningen vedlegg III og IIIA fra EU, samt på hvilke kontrollprosedyre ønsker å benytte i mottakerlandet. Disse tilbakemeldingene er det nå tatt hensyn til. Kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012 gjelder eksport til følgende land: Albania, Andorra, Argentina, Aserbajdsjan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kapp Verde, Tsjad, Chile, Kina, Kinesisk Taipei, Den demokratiske republikken Kongo, Colombia, Costa Rica, Kroatia, Curacao, Egypt, Makedonia, Gabon, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (Kina), Kasakhstan, Kenya, Kuwait, Kirgisistan, Liberia, Macau (Kina), Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Moldova, New Zealand, Filippinene, Qatar, Rwanda, Senegal, Serbia, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Tunisia, De forente arabiske emirater, Vietnam, og Zambia. Det gjøres oppmerksom på at i Malaysia i ettertid har korrigert sitt svar. Dette er tatt inn i Kommisjonsforordning (EU) nr. 57/2013.

Merknader
Rettsakten har hjemmel i EU-traktaten artikkel 175 og Europaparlaments- og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, særlig artikkel 37 første ledd.

Norge har gjennomført EUs avfallstransportforordning, inkludert senere endringer, i avfallsforskriften kapittel 13. Rettsakten krever at det blir gjort ytterligere endringer i dette kapittelet.

Rettsakten antas ikke å ha konsekvenser av økonomisk eller administrativ art i Norge for private eller offentlige myndigheter.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Rettsakten er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble den 12. mars 2013 behandlet i spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble funnet ikke EØS-relevant, men akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen, ettersom rettsakten er uproblematisk for Norge.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2012
Gjennomføringsfrist i EU
07.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0674
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro