Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 135/2012 av 16. februar 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om avfallstransport for inkludering av uklassifisert avfall i vedlegg IIIB til forordningen

Commission Regulation (EU) No 135/2012 of 16 February 2012 amending Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste to include certain unclassified wastes in Annex IIIB thereto

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 135/2012 endrer vedlegg IIIB til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransport. Det innlemmes følgende avfallsblandinger i vedlegg IIIB til forordning (EU) nr. 1013/2006:

- BEU01 Pressure sensitive adhesive label laminate waste containing raw materials used in label material production not covered by Basel entry B3020
- BEU02 Non-separable plastic fraction from the pre-treatment of used liquid packages
- BEU03 Non-separable plastic-aluminium fraction from the pre-treatment of used liquid packages
- BEU04 Composite packaging consisting of mainly paper and some plastic, not containing residues and not covered by Basel entry B3020
- BEU05 Clean biodegradable waste from agriculture, horticulture, forestry, gardens, parks and cemeteries

Alle avfallsblandingene som er listet i vedlegg IIIB skal nå håndteres i henhold til artikkel 18 om generelle informasjonskrav.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i TEUF artikkel 175. Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstranport er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Endringene i vedlegg IIIB vil forenkle prosedyrene for aktører innen eksport/import av avfall ved forsendelse av de ovennevnte avfallsblandingene. Tidligere har slike avfallsblandinger måttet følge prosedyren om skriftlig forhåndsmelding og samtykke, jf. forordning nr. 1013/2006 artiklene 4 til 17, jf. artikkel 3(1)(b). Disse blandingene kan nå følge en enklere prosedyre med generell informasjon i artikkel 18. Det forutsettes at avfallet sendes til gjenvinning, og at det ikke er forurenset eller blandet med andre typer avfall.

Det er usikkert i hvilken grad endringene vil få konsekvenser for norske aktører siden forurensningsmyndighetene per i dag ikke har detaljert oversikt over hva de ulike avfallskodene omfatter. Bransjen er bedt om å gi informasjon om innføring av nye typer plastavfallsblandinger (BEU01, 02, 03, 04) i vedlegg IIIB vil få konsekvenser for dem. Tilbakemelding er ikke mottatt.

"Clean biodegradable waste from agriculture, horticulture, forestry, gardens, parks and cemeteries" skal nå håndteres i henhold til grensekryssforordningen artikkel 18. Nedbrytbart avfall (biodegradable waste) er i deponidirektivet (99/31/EF) definert som "Any waste that is capable of undergoing anaerobic or aerobic decomposition, such as food and garden waste, and paper and paperboard". Det forutsettes at løv, gress, kvist og ikke-forurenset jord er omfattet av nedbrytbart avfall som kan håndteres etter de forenklede prosedyrene i artikkel 18. Endringene som er vedtatt er basert på en vurdering av at transport og gjenvinning av slike avfallsblandinger ikke utgjør vesentlig fare for helse og miljøet, og at det derfor ikke er behov for myndighetskontroll.

I Norge går plastavfallsblandinger i hovedsak til material- eller energigjenvinning i Norge eller til land i EU. Nedbrytbart avfall fra jordbruk, hagedyrking, skogsbruk, hager, parker og kirkegårder material- eller energigjenvinnes i Norge. De miljømessige konsekvensene blir dermed ikke nevneverdig i forhold til dagens situasjon. Ettersom endringene kun medfører marginale endringer i avfallsforskriften, anses det ikke nødvendig med høring av forslaget. Rettsakten skal plasseres i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Konsekvensene av å forordningen er så små at det ikke anses nødvendig med høring.

Saken er behandlet av spesialutvalget for miljø.

Vurdering
Forordningen er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Avfallsblandinger som hittil har vært notifiseringspliktige, for eksempel ulike kategorier av plastavfall, kan nå sendes som grønt avfall. Disse avfallstransportene skal dermed ikke lenger behandles av Klima- og forurensningsdirektoratet, noe som forenkler prosessen. Endringene bør tas inn i avfallsforskriften som en del av parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransport.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 1. februar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2012
Anvendelsesdato i EU
04.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 410-412
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2012
Anvendes fra i Norge
26.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro