Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 664/2011 av 11. juli 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om transport av avfall når det gjelder oppføring av visse blandinger av avfall i vedlegg IIIA

Commission Regulation (EU) No 664/2011 of 11 July 2011 amending Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste to include certain mixtures of wastes in Annex IIIA thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat av 16.5.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 664/2011/EU endrer forordning (EU) nr. 1013/2006/EF om grensekryssende avfallstransporter (transportforordningen). Endringene knytter seg til forordningens vedlegg IIIA. Vedlegget lister opp ulike avfallskombinasjoner som må oppfylle de alminnelige informasjonsvilkårene i forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 18 når avsenderen planlegger å transportere avfall til gjenvinning fra en EU-stat til en annen, eller sende avfallet i transitt gjennom en eller flere EU-stater.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i TEUF artikkel 175.

Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende avfallstransporter (transportforordningen) er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriftens kapittel 13.

Endringene i vedlegg IIIA vil forenkle prosedyrene for aktører innen eksport/import av avfall ved forsendelse av avfallskombinasjoner som omfattes av vedlegg IIIA. Tidligere har slike avfallskombinasjoner måttet følge prosedyren med skriftlig forhåndsmelding og samtykke, jf. forordning (EU) nr. 1013/2011, artiklene 4 til 17. Disse avfallskombinasjonene kan nå følge en enklere prosedyre med generell informasjon i artikkel 18, forutsatt at avfallet sendes til gjenvinning.

Endringene er begrunnet i at transport og gjenvinning av slike avfallskombinasjoner ikke utgjør vesentlig fare for helse og miljø, og at det derfor ikke er behov for myndighetskontroll.

Når avfallskombinasjoner som tidligere har vært notifiseringspliktige nå kun trenger å oppfylle de alminnelige informasjonsvilkårene, vil dette forenkle prosessen i forhold til eksport av avfall. Dette forenkler også myndighetens arbeid med disse avfallstransportene.

Vedlegget til avfallsforskriften kapittel 13 må sannsynligvis endres som følge av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. mars 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2011
Anvendelsesdato i EU
01.08.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 917-919
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2012
Anvendes fra i Norge
26.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0664
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro