Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer

Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information.

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 25.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Forordningens bestemmelser innebærer at avgasskravene til personbiler og varebiler (N1) skjerpes fra oktober 2009 (Euro 5) og 2014 (Euro 6) for nye typegodkjeninger av biler, og ett år senere for all registrering av nye typegodkjente biler.

Fra 2009 skjerpes kravene til NOx for typegodkjenning av bensinpersonbiler til 60 mg/km, og for dieselpersonbiler til 180 mg/km. Partikkelkravet til dieselpersonbiler og bensinbiler med direkteinnsprøytningsmotorer skjerpes til 5 mg/km. Dette innebærer at dieselpersonbilene må ha partikkelfilter innstallert. For de tyngre varebilene introduseres kravene ett år senere i tid, og grenseverdiene er noe høyere pga kjøretøyenes økte vekt og motorstørrelse.

Fra 2014 skjerpes NOx kravene til typegodkjenning av dieselpersonbilene til 80 mg/km slik at de trolig må ha NOx-rense utstyr installert. Kravene til bensinbiler skjerpes ikke i 2014. For typegodkjenning av varebiler gjelder nye krav fra 2015, og grenseverdiene er noe høyere enn for personbilene.

Personbiler som ikke oppfyller kravene til Euro 5 skal nektes registrert fra 2011, og varebiler fra 2012. Når det gjelder Euro 6 skal kjøretøyene nektes registrert fra henholdsvis 2015 og 2016.

Utarbeidelse av Euro 5- og Euro 6-krav til kjøretøy følger den nye metoden for utvikling av forordninger og direktiver i EU. Denne forordningen inneholder de fundamentale (de mer overordnede) bestemmelsene som behandles politisk i Europaparlamentet. I tidlige stadier av prosessen har forslagene blitt diskutert i EUs arbeidsgruppe for miljøkrav til kjøretøy, MVEG (Motor vehicle emissions group). De tekniske tilleggsbestemmelsene vil bli utarbeidet i henhold til "comitology procedures" i et eget direktiv som utarbeides av EU-kommisjonen, og bestemmelsene vil utarbeides i MVEGs arbeidsgruppe for Euro 5 og 6. Fra Norge deltar Vegdirektoratet som observatør i denne arbeidsgruppen. [...]

Vurdering
Forordningen vil medføre at avgassutslippene fra dieselbiler reduseres betydelig i forhold til Euro 4-kravene som er obligatoriske idag, slik at fra 2009 er partikkelutslippene på nivå med bensinbilenes utslipp, og fra 2014 vil dieselbiler ha nesten like lave NOx-utslipp som bensinbiler. Kravene innføres i faser ved at det først introduseres krav til nye typegodkjenninger, og 1-1,5 år senere nye krav til alle kjøretøy som registreres. Forordningen er videre fulgt opp ved forordning 692/2008.

Gjeldende norsk rett på området:
I Norge er alle tidligere avgassdirektiver implementert i kjøretøyforskriften, kapittel 25. Idag er Euro 4-krav obligatoriske for alle nye kjøretøy, jf direktiv 70/220/EF som sist endret ved direktiv 2003/76/EF. Partikkelkravet i dag er for dieselpersonbil 25 mg/km. Dette innebærer at dieselpersonbiler må redusere partikkelutslippet med 80% for å klare Euro 5 kravet. Kravet til NOx er i dag for bensinbiler 80 mg/km og for dieselbiler 250 mg/km.

Konsekvenser for Norge
Forordningen medfører at lokal luftforurensning knyttet til vegtrafikk vil bli betydelig reduseret etter hvert som bilene skiftes ut med biler som klarer de nye Euro 5 og 6 kravene. Flere norske byer har problemer med å klare kravene i andre EU-direktiver.

Det er ingen norske produsenter av biler med forbrenningsmotor og heller ingen leverandørindustri for denne type avgassrenseutstyr. Forordningen har derfor ikke betydelige administrative eller økonomiske kostnader for Norge utover at kjøretøyer blir noe dyrere som følge av at de utstyres med mer avansert avgassrenseteknologi.

Status
Etter endt høring er forordningen implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-4. Forordningen er endret ved forordning 692/2008 som er implementert i samme bestemmelse.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 94-109
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.01.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.09.2008
Anvendes fra i Norge
01.09.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro