Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 440/2010 av 21. mai 2010 om avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merkning og emballering av stoffer og blandinger

Commission Regulation (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.20120)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) ble vedtatt 16. desember 2008 og trådte i kraft i EU 20. januar 2009. Kommisjonen fastsatte den 21. mai 2010 forordning (EU) nr. 440/2010 om gebyrer som skal betales til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til bestemmelser i CLP-forordningen. Forordning (EU) nr. 440/2010 trådt i kraft i EU 25. mai 2010.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP fastsetter harmoniserte regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. CLP-forordningen stiller bl.a. krav om at stoffer som bidrar til at en stoffblanding blir klassifisert som farlig skal angis med entydig kjemisk navn. Artikkel 24 pkt. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP åpner for at fremstiller, importør eller etterfølgende bruker kan søke ECHA om bruk av alternativt kjemisk navn ut i fra konfidensialitetshensyn.

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP inneholder en liste over stoffer med harmonisert klassifisering og merking. I henhold til artikkel 37 pkt. 2 kan fremstiller og importører sende inn forslag til harmonisert klassifisering og merking av et stoff til ECHA. Søknad om bruk av alternativt navn og forslag om harmonisert klassifisering og merking er gebyrbelagt for visse fareklasser, jf artiklene 24 pkt. 2 og 37 pkt. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 440/2010 om gebyrer knyttet til CLP pålegger ikke næringslivet særskilte plikter. Forordning (EU) nr. 440/2010 fastsetter størrelsen på gebyrene som virksomhetene skal betale til ECHA i forbindelse med søknad om bruk av alternativ navn og visse forslag til harmonisert klassifisering og merking. Videre fastsettes det regler for hvordan betalingen skal foregå. Gebyrene skal dekke ECHAs kostnader ved behandling av henholdsvis søknader og forslag. Standardgebyret for søknad om bruk av alternativ navn er EUR 4000, og for forslag om harmonisert klassifisering EUR 12000. Gebyrene er differensiert i forhold til størrelsen på den aktuelle virksomhet med en reduksjon på 30 % for mediumstore bedrifter, 60 % for små bedrifter og 90 % for mikrobedrifter. Denne inndelingen av bedrifter er basert på Kommisjonens rekommandasjon 2003/361/EF om definisjon av mikro, små og mellomstore bedrifter.

Merknader
Forordningen (EF) nr. 1272/2008 CLP er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP erstatter direktivene om klassifisering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) og klassifisering og merking av farlige stoffblandinger (1999/45/EF). Disse direktivene er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. En gjennomføring av forordningene om CLP vil medføre behov for for endringer i det eksisterende norske regelverket på området. Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP var på høring i Norge i perioden oktober 2009 - januar 2010. Klima- og forurensningsdirektoratet (www.klif.no) sendte forordning (EU) nr. 440/2010 CLP/gebyrer på høring 1. juli 2010 med 1. september 2010 som frist for kommentarer. CA-myndighet (ansvarlig myndighet) i Norge for CLP er delt mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Klima- og forurensingsdirektoratet.

Eksisterende regelverk om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier inneholder også bestemmelser om at virksomheter kan søke om bruk av alternativt kjemisk navn. Slike søknader om unntak blir i dag behandlet av Klima- og forurensingsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller Petroleumstilsynet. Myndighetenes saksbehandling er ikke gebyrbelagt. De siste årene har det kommet inn omlag fem søknader årlig. Det antas at søknader om bruk av alternativ navn ikke vil øke når virksomhetene må betale gebyrer for søknadene. EU har i sin vurdering anslått 300 søknader pr år innen EU.

Ved å legge til grunn fem søknader pr år fordelt på tre søknader fra middels store og to fra små aktører og en valutakurs på 8 kr/€ blir de årlige gebyrutgifter ca kr 93 000. Den forventede kostnaden knyttet til søknader om å bruke alternative kjemiske navn blir derfor ca kr 93 000. Dette anses som svært begrensede kostnader for norsk næringsliv.

Eksisterende regelverk om klassifisering og merking inneholder ingen særskilt bestemmelse om at virksomheter kan fremme forslag om harmonisert klassifisering. EU har anslått at det årlig vil komme inn ca ti forslag om harmonisert klassifisering og merking fra hele EU-området. Sett i forhold til befolkningstall tilsvarer dette om lag et forslag hver tiende år i Norge. Gebyret for forslaget vil ligge mellom kr 9 600 og kr 96 000 avhengig av størrelsen på virksomheten som fremmer forslaget. Det antas at en virksomhet som fremmer et slikt forslag har særlig interesse av at det innføres en harmonisert klassifisering og merking, og legger til grunn at virksomhetens gevinst ved dette oppveier kostnadene knyttet til å fremme forslaget.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 440/2010 behandles av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling i mars 2009 og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Norge deltar forøvrig aktivt i de aktuelle gruppene/fora i EU i tilknytning til regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier. Blant annet ga Norge også innspill i forbindelse med stakeholder-konsultasjonen som Kommisjonen hadde for forslaget til nytt regelverk på området (i 2006).

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 440/2010 ble fastsatt 21. mai 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2010
Anvendelsesdato i EU
25.05.2020
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 346-350
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2012
Anvendes fra i Norge
16.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0440
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro