Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1557 av 13. juli 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1557 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No 543/2009 of the European Parliament and of the Council of concerning crop statistics

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 543/2009 danner det felles rammeverket for den europeiske avlingsstatistikken. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk og gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Forordningen omfatter årlig areal- og avlingsstatistikk for spesifiserte jordbruksvekster som dyrkes på fulldyrket jordbruksareal samt hagebruksvekster. I tillegg rapporteres det arealstatistikk for alt jordbruksareal i drift, fordelt på vekstgrupper. For utvalgte jordbruksvekster omfatter rapporteringen areal- og avlingsprognoser.
Etter en regelmessig gjennomgang av forordning (EF) nr. 543/2009 har det vært nødvendig å endre på noen av variabler og definisjoner. Dette for å sikre felles forståelse og statistikkens sammenlignbarhet. Forledede variabler er fjernet. Oppdateringen er gjort i et nytt vedlegg, fastsatt ved forordning 2015/1557 som erstatter vedlegget i forordning 543/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom deltakelse i flere ulike fora. Forordningen medfører behov for enkelte tilpasninger, men den har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelig budsjett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.2015
Anvendelsesdato i EU
09.10.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 449-457
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1557
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro