Avlingsstatistikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 av 18. juni 2009 om avlingsstatistikk og oppheving av rådsforordningene (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93

Regulation (EC) No 543/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 543/2009 omfatter årlig areal- og avlingsstatistikk for spesifiserte jordbruksvekster som dyrkes på fulldyrket jordbruksareal samt hagebruksvekster. I hagebruksvekster inngår grønnsaker dyrket på friland og i veksthus, frukt og bær. I tillegg skal det rapporteres arealstatistikk for alt jordbruksareal i drift, fordelt på vekstgrupper. For utvalgte jordbruksvekster omfatter rapporteringen areal- og avlingsprognoser.

Merknader
Forordningen trer i kraft fra og med avlingsåret 2010, men det er gitt adgang til ett eller to års utsettelse for land som får betydelige problemer med å tilpasse seg. Norge har bedt om ett års utsettelse før iverksetting. Våre problemer gjelder mangel på prognoser, rapporteringsfrister og harmonisering av definisjoner. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 684-694
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0543
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro