Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/723 av 16. mai 2018 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving med hensyn til godkjenning av bedøving med lavt atmosfærisk trykk

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/723 of 16 May 2018 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing as regards the approval of low atmospheric pressure stunning

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2019)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen ga the European Foof Safety Authority (EFSA) i mandat å utrede forhold rundt bruk av metoden lav atmosfærisk trykk til bedøvelse av slaktekylling. EFSA skulle også vurdere om metoden ble ansett for å være minst like god som de metodene som er tillatt i dag, jf. forskrift om avliving av dyr, vedlegg I, kapittel I. EFSA har i sin rapport av 25. oktober 2017, konkludert med at risikoen for dårlig dyrevelferd ved bruk av denne bedøvelsmetoden er mindre sammenlignet med elektrisk bedøving i vannbad. Dermed anses metoden som minst like god som en av de andre tillatte bedøvelsesmetodene for fjørfe. EFSA fremholder at konklusjonen bare er gyldig for slaktekylling, og da under forutsetning av at metoden brukes på samme måte som forsøkene de har lagt til grunn. EU-kommisjonen foreslår med bakgrunn i dette, å tillatte metoden brukt ved avliving av slaktekylling under 4 kilo og på særlige vilkår. Endringen tas inn i EU Forordning 1099/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i og endring av vedlegg til forskrift om avliving av dyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-13-60

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bruk av bedøvelsesmetoden lav atmosfærisk trykk (forkortes LAPS på engelsk) har vært under vurdering lenge. Til å begynne med var det rent vitenskapelig en del skepsis til metoden. Dette har endret seg, og sentrale forskningsmiljøer som University of Bristol støtter nå bruk av LAPS. Animalia har i telefonsamtale 22. mai 2018 sagt at de er positive til metoden. EFSA har da også konkludert at metoden er minst like god som en annen metode som brukes i dag i Norge.

EU sin gjennomføringsakt stiller strenge krav til metoden, noe som vil sikre forsvarlig bruk og redusere risikoen for dårlig dyrevelferd.

Det er ikke et absolutt krav om at akkurat denne metoden skal brukes. Metoden tas inn i forskriften som en av flere metoder som slakteriene kan velge å bruke. Dette gir økt fleksibilitet for brukerne.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
18.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2019
Anvendes fra i Norge
14.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0723
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro