Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2009/385/EF av 30. april 2009 til supplering av rekommandasjonene 2004/913/EF og 2005/162/EF vedrørende godtgjørelse av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper

Commission Recommendation 2009/385/EC of 30 April 2009 complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rekommandasjonen gjelder belønningsordninger for medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper. Den utdyper to tidligere rekommandasjoner, 2004/913/EF og 2005/162/EF.

Rekommandasjonen faller i to hoveddeler, som hver korresponderer med og supplerer de to tidligere rekommandasjonene. Del II gjelder avlønningspolitikk og gir nærmere retningslinjer om hvordan avlønningen bør fastsettes, herunder med et eget avsnitt om aksjebasert avlønning, hvordan det bør opplyses om avlønningen, samt et punkt om at aksjonærene bør oppfordres til å delta i generalforsamlinger og gjøre fornuftig bruk av stemmeretten ifm. beslutning om avlønning.

Del III omhandler lønns- og vederlagsutvalg.

Merknader
Hovedprinsippene i rekommandasjon 2004/913/EF er gjennomført ved endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a, se Ot.prp. nr. 55 (2005-06) kapittel 15. Gjennomføring av detaljene i rekommandasjonene har ikke vært ansett aktuelt.

Vurdering
Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Den er relativt detaljert. Norsk rett (allmennaksjeloven) bygger allerede på de samme prinsipper som rekommandasjonen.

Status
Rekommandasjonen er vedtatt av Kommisjonen. Den gir retningslinjer men ikke bindende regler. Medlemsstatene oppfordres likevel i artikkel 10 om gjennomføre retningslinjene i nasjonal rett innen 31. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2009
Anvendelsesdato i EU
04.06.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 137-140
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009H0385
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro