Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/415/EU av 14. juli 2011 om rettelse av kommisjonsdirektiv 2010/19/EU om endring, med hensyn til tilpasning til den tekniske utvikling innenfor avskjermingssystemer til visse motorkjøretøyer og deres tilhengere, av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for så vidt angår endringen av vedleggene til direktiv 2007/46/EF

Commission Decision 2011/415/EU of 14 July 2011 correcting Directive 2010/19/EU amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the amendment of the Annexes to Directive 2007/46/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning av 2011/415/EU retter en feil som oppsto ved vedtakelsen av kommisjonsdirektiv 2010/19/EU av 9. mars 2010, om endring av rådsdirektiv
91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF vedlegg IV og XI, for tilpasning til den tekniske utviklingen for avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere. Vedleggene i direktiv 2007/46/EF (rammedirektiv for typegodkjenning av kjøretøy, tilhengere mv.)hadde tidligere blitt erstattet av forordning (EF) nr. 1060/2008 av 7. oktober 2008. Av rettsikkerhetshensyn har Kommisjonen kommet frem til at senere endringer dermed også bør gjøres i forordnings form. For å få et enhetlig system har Kommisjonen derfor bestemt at artikkel 2 i direktiv 2010/19/EU skal utgå. Artikkel 2 lyder som følger: "Item 43 of Annex IV and Annex XI, Appendices 2 and 4 to Directive 2007/46/EC shall be replaced by the following". De endringer som tidligere inngikk i nevnte artikkel skal i stedet foretas ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 678/2011 av 14. juli 2011 om erstatning av vedlegg II og endring av vedlegg IV, IX og XI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Direktiv 2007/46/EF er per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakten er imidlertid klarert EØS-relevant og akseptabel i EØS/EFTA-statene og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.

Merknader (se også under punkt "status")

Beslutningen er truffet under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF som er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 95.

Beslutningen medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav. Beslutningen vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for verken private eller for offentlige myndigheter i Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre henvisninger kjøretøyforskriften kapittel 32.

Norge er positiv til beslutningen, da regelverket blir enklere å forholde seg til.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har ikke vært representert i arbeidsgrupper/møter ved utarbeidelsen av beslutningen.

Status
Kommisjonsbeslutning ble vedtatt den 14. juli 2011. Den trådte i kraft i EU den 16. juli 2011, dagen etter publisering i Official Journal.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Beslutningen er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2011
Anvendelsesdato i EU
16.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 553-553
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro