Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/372 av 15. mars 2016 om avslag på helsepåstand om næringsmidler som gjelder påstand om redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) 2016/372 of 15 March 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.8.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt omhandler avslag på en helsepåstand i henhold til 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Det vil si at påstanden er knyttet til redusert risiko for sykdom.

EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for påstanden og funnet at det ikke er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. Søknaden har derfor fått en negativ vurdering av EFSA

Dette gjelder følgende virkestoff og påstand:

Virkestoff og EFSA-nummer

Påstand (fritt oversatt)

L-tug lykopen (Q-2014-00590)

L-tug lykopen reduserer blodkolesterolet. Høyt kolesterol er en risikofaktor for utvikling av hjerte- karsykdom

Helsepåstanden som denne rettsakten omhandler oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden som ikke godkjennes.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 31. mars 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende den avviste helsepåstanden.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på SCoPAFF den 4.november 2015. Det er ingen horisontale utfordringer ved rettsakten. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2016
Anvendelsesdato i EU
05.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 470-471
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2016
Anvendes fra i Norge
08.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0372
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro