Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1555 av 17. oktober 2018 om avslag på helsepåstander på næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1555 of 17 October 2018 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder avslag av tre artikkel 14(1)(a)-helsepåstander. Søknader etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006) sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom.

Alle tre søknader som denne rettsakten omhandler har fått negativ vurdering av EFSA. EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknadene og funnet at det ikke er en sammenheng mellom helsepåstandenes ordlyd og virkestoffene. Helsepåstandene oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent.

Helsepåstander som avvises vises i oversikten under.

Avviste helsepåstander (fritt oversatt)

Virkestoff og påstand EFTAs vurdering EFSA nummer
Condensyl® Kombinasjonen av opuntia frukttørre ekstrakt som er standardisert i quercetin og betalain, N-acetylcystein, sink, vitamin B3, E, B6, B2, B9 og B12 i Condensyl®, reduserer sperm DNA-skade. Høy sperm DNA-skade er en risikofaktor for mannlig infertilitet. EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2016-00665
Sukkervennlig hard konfekt med minst 90% erytritol Sukkerfritt, hard konfekt søtet med minst 90% Zerose® erythritol har vist seg å redusere tannplakk. Høyt nivå av tannplakk er en risikofaktor i utviklingen av karies. EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2017-00002
Lactobacillus fermentum CECT 5716 Lactobacillus fermentum CECT 5716 reduserer Staphylococcus-belastningen i morsmelk. Høy Staphylococcus-belastning i morsmelk er en risikofaktor for mastitt. EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2016-00318

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepsåtandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble første gang diskutert på SCoPAFF 16. oktober 2017, og utkast til rettsakt ble utdelt på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 11. desember 2017 og etterfølgende til svastemning på SCoPAFF for General Food Law den 16. april 2018. Det var ingen kommentarer fra MS til rettsakten.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2018
Anvendelsesdato i EU
07.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2019
Anvendes fra i Norge
30.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1555
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro