Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1229/2014 av 17. november 2014 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler andre enn de som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 1229/2014 of 17 November 2014 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på sju helsepåstander som er søkt godkjent etter artikkel 13(5) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Alle helsepåstandene er vurdert av EFSA. EFSA har konkludert med at det ikke er en sammenheng mellom påstandenes ordlyd og virkestoffene. EU-kommisjonen har på bakgrunn av dette avvist helsepåstandene. Tabellen viser en oversikt over de sju avviste helsepåstandende. Disse omhandler kombinasjoner av grønnsaker (kål, sikori og spinat) og reduksjon av blodkolesterol, beskyttelse av oksidativ stress og vedlikehold av kapillær gjennomtrengelighet.

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ingen medlemsstater har hatt innspill til rettsakten på arbeidsgruppemøter eller på SCoPAFF. Mattilsynet har ikke hatt innspill.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. oktober 2014 og publisert i Official Journal den 18. oktober 2014 og trer i kraft i EU tyve dager etter dette. Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2014
Anvendelsesdato i EU
08.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1229
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro