Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 av 17. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/989 of 17 June 2019 concerning the non-renewal of approval of the active substance chlorpropham, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2019)

Sammendrag av innhold
Klorprofam har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. juli 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av klorprofam er det konstatert betydelige mangler i datagrunnlaget for å kunne vurdere stoffet etter de nye godkjenningskriteriene som følger av forordning (EF) nr. 1107/2009. Dette gjelder blant annet forbrukerrisiko ved konsum av næringsmidler hvor råvarene er behandlet med stoffet. Det er også vurdert som nødvendig med en ytterligere vitenskaplig vurdering for å avklare eventuelle hormonforstyrrende egenskaper ved stoffet. Heller ikke vurdering av risiko for visse leddyr, når stoffet ble benyttet direkte på friland, kunne sluttføres.

Klorprofam blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmilder, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Godkjenning av plantevernmidler med et aktive stoffet skal være tilbaketrukket innen 8. januar 2020, og avviklingsperioden for bruk av slike plantevernmidler skal senest være avsluttet 8. oktober 2020.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EF) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen vil kunne innebære utfordringer for virksomheter innenfor potetindustrien som lagrer potet før videre bearbeiding. Dette som følge av at det på det norske markedet ikke finnes alternative preparater for spirehemming av poteter på lager. Den økonomiske konsekvensen av dette er, på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet har støttet forslaget om ikke å gi fornyet godkjenning grunnet datamangler på blant annet helse, og fare for overskridelse av akseptabelt daglig inntak.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Klorprofam inngår som aktivt stoff i plantevernmiddelet Gro Stop Electro som er godkjent i Norge som spirehemmer for poteter på lager i industriell sammenheng. Gro Stop Electro er det eneste preparatet som er godkjent her i landet til dette bruksområdet.

Stoffet inngår forøvrig i ugraspreparater i kulturer som løk, blomsterløk og salat.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 18. juni 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2020
Anvendes fra i Norge
23.03.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0989
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro