Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 12. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1532 of 12 October 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance diquat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Dikvat har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i juni 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av det aktive stoffet er det blant annet påvist høy risiko for både arbeidstakere og andre personer i nærområdet ved bruk av plantevernmidler inneholdende dikvat. Det har i vurderingsprosessen blitt stilt spørsmål ved om den høye risikoen også kunne skyldes andre kilder enn gjennom kostholdet. Men en grundig tilleggsvurdering har konkludert med at risikoen skyldes påvirkning av dikvat via alle aktuelle kilder og situasjoner. Dikvat har i tillegg blitt påvist å ha høy risiko for fugler.

Dikvat blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmilder, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder dikvat skal senest være avsluttet 4. februar 2020.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen vil innebære utfordringer i enkelte plantekulturer, primært potet, da det ikke finnes gode, alternative preparater på det norske markedet. Den økonomiske konsekvensen av dette, for potetprodusentene, er det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføringen vil ikke ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Agronomisk sett er det behov for dikvat (Reglone), særlig i potetproduksjon, og pr. dato finnes det ikke noe godt alternativ. Men Mattilsynet har støttet forslaget om å avslå regodkjenning av stoffet, også ved å sende skriftlige kommentarer til Kommisjonen, fordi stoffet har uheldige egenkaper både på helse og miljø.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Dikvat inngår i plantevernmiddelet Reglone som er på markedet i Norge. Bruksområdet er nedvisning av grønnmasse i kløvereng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster og nedvisning av utløpere i jordbær.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 15. oktober 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.10.2018
Anvendelsesdato i EU
04.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1532
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro