Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/94 av 24. januar 2022 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fosmet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/94 of 24 January 2022 concerning the non-renewal of the approval of the active substance phosmet, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2022)

Sammendrag av innhold
Fosmet har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. juli 2022, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved vurderingen av fosmet ble det konstatert en rekke uheldige egenskaper, blant annet en uakseptabel risiko for personell og andre personer i nærområdet i forbindelse med sprøytearbeidet, selv ved bruk av personlig verneutstyr. Det ble også påvist en høy akutt og kronisk risiko for forbrukere og vannlevende organismer, og en høy risiko for fugler, pattedyr, og leddyr som ikke er målarter (inkludert bier). I tillegg var det ikke mulig å fullføre en fullstendig risikovurdering for forbrukere på grunn av mangelfulle opplysninger fra tilvirker.

Fosmet blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder fosmet, skal være avsluttet senest ... (9 måneder etter kunngjøring i Official Journal).

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Fosmet inngår ikke i plantevernmiddel som er godkjent for bruk i Norge.

Stoffet er beregnet på bruk som insektmiddel i sitrus, stenfrukt, potet mm.

Status
Rettsakten har vært til behandling i kommisjonsarbeidsgruppen "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2022
Anvendelsesdato i EU
14.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2022
Anvendes fra i Norge
12.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0094
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro