Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 av 14. juli 2017 om å ikke godkjenne 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 13

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1282 of 14 July 2017 not approving 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 13

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2018)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 besluttes det å ikke godkjenne metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 13. Produkttype 13 omfatter konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske. Bruk av stoffet i angjeldende produkttype ble vurdert til å medføre uakseptabel risiko i forhold til miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. juli og publisert i OJ 15. juli 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 536-536
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2017
Anvendes fra i Norge
21.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1282
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro