Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1045/2011 av 19. oktober 2011 vedrørende avslag på godkjenning av det virksomme stoffet asulam, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av kommisjonsvedtak 2008/934/EF

Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2011 of 19 October 2011 concerning the non-approval of the active substance asulam, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Decision 2008/934/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Asulam har fått avslag på søknad om godkjenning. Stoffet var godkjent i EU frem til 2008. Ny søknad om godkjenning er levert inn, men det er funnet grunn til bekymring slik at søknaden ble avslått. Bakgrunnen for avslaget er blant annet mangel på dokumentasjon, og da spesielt knyttet til mulige metabolitter og urenheter.

Merknader
Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Dette stoffet er vurdert etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen. Denne forordningen gjelder avslag på godkjenning av et stoff som ikke tidligere har vært oppført på listen over godkjente virksomme stoff i forordning (EU) nr. 540/2011. Det er derfor ikke behov for forskriftsendring.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. Mattilsynet vurderer det slik at avslaget ikke får økonomiske og administrative konsekvenser. Dette er på bakgrunn av at dette stoffet ikke lenger er på markedet i Norge og avslaget vil derfor ikke ha konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 20.10.2011. Utfylt standard ark sendt EFTA-sekretariatet 15.11.2013.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.10.2011
Anvendelsesdato i EU
09.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av tilknyttede rettsakter)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro