Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/707 av 30. april 2015 om avslag på godkjenningen av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/707 of 30 April 2015 concerning the non-approval of Rheum officinale root extract as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.05.2015)

Sammendrag av innhold
Rheum officinale rotekstrakt har fått avslag på søknad om godkjenning som basissubstans. I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok kommisjonen en søknad om godkjenning som basissubstans. Stoffet godkjennes ikke da det ikke oppfyller kriteriene til matvarer som definert i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 178/2002 og dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å utelukke eventuell fare. Basissubstanser som godkjennes føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011.

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen. Denne forordningen vil kreve en mindre endring i den nye forskriften ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at basissubstanser legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres kan basissubstanser benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten er enda ikke publisert i Official Journal of the European Union. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene. Forordning (EU) nr 1107/2009 ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
21.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2015
Anvendes fra i Norge
04.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0707
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro