Avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1451 av 3. september 2021 om avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1451 of 3 September 2021 concerning the non-approval of dimethyl sulphide as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 26.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2021)

Sammendrag av innhold
Dimetylsulfid har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent.

Avslaget er blant annet begrunnet med at stoffet kan være irriterende for hud, øyne og luftveier. For øvrig hadde søknaden generelt mangelfulle opplysninger både om disse forholdene og om risiko for akutt toksisitet. Dette er opplysninger som er offentlig tilgjengelige, og som burde vært med i søknaden for å gi en full oversikt over basisstoffet.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Dimetylsulfid har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var beregnet til bruk som attraktant (lokkemiddel) for trøffelbille.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 6. september 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.09.2021
Anvendelsesdato i EU
26.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet