Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/710 av 6. mai 2022 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) 2022/710 of 6 May 2022 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler gjennomfører forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen) i norsk regelverk. Bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler er frivillig. En virksomhet som ønsker å bruke godkjente helsepåstander i merkingen eller reklamen for næringsmiddelet, har ansvar for at kravene i påstandsforordningen er oppfylt. Ett av formålene med påstandsforordningen er å sikre at helsepåstander er sannferdige, klare, pålitelige og ikke villedende for forbrukerne.

Virksomheter kan sende inn søknader om godkjenning av helsepåstander til en medlemsstat. Denne medlemsstaten skal deretter videresende søknaden til Den Europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) for en vitenskapelig vurdering. Europakommisjonen og de andre medlemsstatene skal orienteres om dette. Europakommisjonen skal på bakgrunn av EFSAs konklusjoner treffe beslutning om godkjenning eller avslag av helsepåstanden.

Forordning (EU) 2022/710 gjelder en helsepåstand som en virksomhet har er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)a) i påstandsforordningen. Søknader etter artikkel 14(1)a) i påstandsforordningen sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom.

Virksomheten søkte om følgende helsepåstand (fritt oversatt):

• Anxiofit-1 har vist seg å ha en positiv innvirkning på subklinisk og mild angst. Subklinisk og mild angst er risikofaktorer for utvikling av angstrelaterte sykdommer og depresjon.

EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden til den aktuelle helsepåstanden (EFSA-Q-2020-00032) og har konkludert med at det ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon til å etablere en årsak og virkningssammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og inntak av virkestoffet (Anxiofit-1, en ingrediens som inneholder tørket rotekstrakt av Echinacea angustifolia). Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke av Europakommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Virksomhetene:
Virksomhetene må forholde seg til at helsepåstanden som avvises ikke kan brukes på næringsmidler.

Forbrukerne:
EFSA-vurderingene gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2022
Anvendelsesdato i EU
30.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet