Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1898 av 21. oktober 2015 om avslag på bruk av en helsepåstand på næringsmidler, annen enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/1898 of 21 October 2015 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyre.

Rettsakten inneholder avslag på en helsepåstand som det er søkt godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om et den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet at det en sammenheng mellom påstanden og virkestoffet. EU-kommisjonen tar vurderingene til EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstanden i denne rettsaken oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjent. Søknaden har fått negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende (se tabell) virkestoff og påstand.

Virkestoff og påstand:
Bimuno®GOS.
Et regelmessig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere mageubehag

EFSA-nummer:
EFSA-Q-2015-00022

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomheter vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelige og dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt har vært på agendaen på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 19. januar 2015 og på SCoPAFF den 9. juni 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende den avviste helsepåstanden på disse møtene. Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "stående komite for planter, dyr, fødevarer og fôr" (SCoPAFF) den 9. juni 2015. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 21. oktober 2015 og publisert i Official Journal of the European Union den 22. oktober 2015 og trer i kraft i EU den 10. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2015
Anvendelsesdato i EU
11.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 169-170
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2016
Anvendes fra i Norge
09.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1898
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro