Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1379 av 16. august 2016 om avslag på å godkjenne visse helsepåstander om næringsmidler andre enn de som henviser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1379 of 16 August 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt inneholder avslag på godkjenning av to helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i forordningen (EF) nr.
1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjon skal være unntatt
offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de to påstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffene.
Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke. Begge søknadene har fått en negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander:

Virkestoff og EFSA-nummer Påstand (fritt oversatt)
Lactobacillus plantarum TENSIA® (Q-2014-00097) Regelmessig inntak i minst 8 uker av 50 g/dag av laktobacillus plantarum TENSIA i osten Südamejuust fra Harmony bidrar til å opprettholde det kardiovaskulære systemet/hjerte helse gjennom en reduksjon i blodtrykket.
Karbohydratløsninger (Q-2014-00058) Karbohydratløsninger bidrar til opprettholdelse av utholdenheten ved langvarig utholdenhetstrening

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ingen medlemsstater hadde kommentarer til de avviste helsepåstandene i arbeidsgruppen 8. juni 2015 eller SCoPAFF 12. april 2016. Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2016
Anvendelsesdato i EU
06.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 246-248
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1379
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro