Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/505 av 23. mars 2021 om avslag på godkjenning av 60 % fosforsyre på silikaberar som fôrtilsetjingsstoff i funksjonsgruppa «konserveringsmiddel»

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/505 of 23 March 2021 concerning the denial of authorisation of phosphoric acid 60% on silica carrier as a feed additive belonging to the functional group of preservatives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
UD60 (60% fosforsyre i en silikabærer) var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som teknologisk tilsetningsstoff (konserveringsmiddel) og var søkt regodkjent etter nytt regelverk. EFSA har hatt behov for ytterligere informasjon fra søker for å kunne fullføre vurderingen, men de har ikke fått noe svar fra virksomheten siden 2012. I mangel på data kan derfor ikke EFSA konkludere når det gjelder dette tilsetningsstoffet, og godkjenning er derfor avslått.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2021
Anvendelsesdato i EU
13.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0505
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro